Công ty 36.67 - Tổng công ty 36

Tin tức - Sự kiện
Văn bản luật

1

Chính sách LĐ và BHXH từ năm 2016

Thực hiện kế hoạch phổ biến pháp luật Quý I năm 2016, Phòng Chính trị Tổng Công ty 36 tổng hợp những điểm cần chú ý trong chính sách lao động và bảo hiểm xã hội áp dụng từ năm 2016.

Chính sách Pháp luật có hiệu lực từ Tháng 01 năm 2016

Thực hiện kế hoạch phổ biến pháp luật Quý I năm 2016, Phòng Chính trị Tổng Công ty 36 tổng hợp một số chính sách pháp luật mới có hiệu lực trong tháng 01 và tháng 02 năm 2016

Luật mới có hiệu lực từ Tháng 1 năm 2016

Thực hiện kế hoạch phổ biến pháp luật Quý I năm 2016, Phòng Chính trị Tổng Công ty 36 tổng hợp thông tin về 04 luật mới (trong tổng số 10 luật mới) có hiệu lực từ tháng 01 năm 2016

2

Bộ luật lao động năm 2012

Bộ luật lao động năm 2012

luat an toan ve sinh lao dong 2015

Quy định việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; chính sách, chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động và quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động.

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động trong cơ sở lao động

Quy định về tổ chức bộ máy, lập kế hoạch, thống kê, báo cáo, tổng kết công tác an toàn - vệ sinh lao động trong cơ sở lao động.

3

THÔNG TƯ Quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

Thông tư này hướng dẫn thực hiện Khoản 4, Điều 150 Bộ luật lao động quy định về điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động; xây dựng chương trình khung huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động; danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao...

NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết một số điều của bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động

Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của nghị định số 05/2015/NĐ-CP

Thông tư này hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động (sau đây gọi là Nghị định số 05/2015/NĐ-CP).

4

Thông tư Số: 59/2015/TT-BLĐTBXH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Thông tư này quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc và hướng dẫn thi hành Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc (sau đây được viết là Nghị định...

Số: 489/BHXH-BT V/v hướng dẫn một số nội dung về thu BHXH, BHYT, BHTN; giải quyết chế độ BHXH

BHXH Việt Nam hướng dẫn một số nội dung về tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đối với người lao động đóng BHXH, BHYT, BHTN theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định và giải quyết một số chế độ BHXH như sau:

Quyet_Dinh_959_QD-BHXH về đóng bảo hiểm mới

Văn bản này quy định, hướng dẫn về hồ sơ, quy trình nghiệp vụ, quyền và trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, đơn vị và tổ chức bảo hiểm xã hội trong thực hiện thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; cấp, ghi, quản lý và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

5

Công văn 2316-BXD-TTr năm 2014 hướng dẫn một số quy định Nghị định 1212013NĐ-CP và Thông tư 02 2014TT-BXD

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 3636/SXD-TT ngày 28/4/2014 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn một số quy định của Thông tư số 02/2014/TT-BXD ngày 12/02/2014 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính...

Số: 1214/BXD-TTr V/v hướng dẫn thực hiện một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng.

Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố thực hiện áp dụng quy định tại Khoản 8 Điều 13, Nghị định số 121/2013/NĐ-CP và Khoản 1 Điều 7, Thông tư 02/2014/TT-BXD thống nhất với nguyên tắc xử lý tái phạm theo quy định tại Khoản 5 Điều 2 của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012.

Đối tác
prev
  • VCB
  • NHNN
  • VTB
  • ADV
  • GYVT
  • NHCS
  • DTH
next